Kõzzétételi dokumentumok

Név    
Vissza - 3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Foglalkoztatási adatok...
2. A vezetõk és a vezetõ tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Foglalkoztatási adatok...
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatási adatok...

II. Támogatások

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve  
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások célja  
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások összege  
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív, céljellegû, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  

III. Szerzõdések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve, a szerzõdés értéke, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggõ beszerzések adatai, és a minõsített adatok kivételével A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az idõszakonként visszatérõ - egy évnél hosszabb idõtartamra kötött - szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét egybe kell számítani Szerzõdések...

IV. Koncessziók

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetõk, pályázat eredménye) Nem releváns

V. Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem releváns

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerzõdések KEOP-4.10.0/K/14-2014-0014
Napelemes rendszer telepítése a Szigetvári Kórházra
153 575 804 Ft
A Szigetvári Kórház napelemmel való ellátására irányuló beruházás eredményeként összesen 215 kW teljesítményû napelemes rendszer került elhelyezésre a Kórház épületeinek tetõfelületein.

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0056
A Szigetvári Kórház röntgenbeszerzése
257 653 509 Ft
A Szigetvári Kórház 3 db, új röntgen berendezés beszerzésével megvalósult a hatékonyabb betegellátás, javultak a munkakörülmények, valamint csökkentek a karbantartási költségek.

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0006
SBO kialakítás, struktúra átalakítás és részlegfelújítás a Szigetvári Kórházban
1 451 599 435 Ft
Kialakításra került a Sürgõsségi Betegellátó Osztály, megújultak, korszerûsödtek a szakrendelõk, kórházi osztályok, a gyógyszertár. Korszerû orvosi és informatikai eszközökkel gazdagodott a Kórház.

DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001
Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése a Szigetvári Kórházban
825 513 107 Ft
A Pécsi Tudományegyetem által vezetett 12 tagból álló konzorcium 2012 tavaszán közel bruttó 4 milliárd forint (3 999 875 347 Ft) támogatást nyert rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére.

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0005
Háziorvosi ügyelete fejlesztése a Szigetvári Kórházban
59.646.911 Ft
Teljesen megújult kórházunk háziorvosi ügyeleti rendelõje. A helyiségek renoválása mellett az orvosi eszközök és a szolgálat autója is lecserélésre került az uniós pályázatnak köszönhetõen.

TÁMOP-2.1.3.C/1-2012-0005
A Szigetvári Kórház képzési programjának megvalósítása
47 937 622 Ft
A Szigetvári Kórház képzési programjának megvalósítása hozzájárul a Szigetvári Kórház által a város és kistérségében lakóknak nyújtott magasabb színvonalú ellátáshoz.

TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0003
PONT NEKED! – Dohányzás leszokást támogató pontok Baranya megyében
14.819.096 Ft
A pályázat keretében a lakosság dohányzásról való leszokását segítõ program indult a szenvedéllyel élõk életminõségének javítás céljából.

TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016
Képzési programok támogatása egészségügyi foglalkoztatottak számára a SzigetvárMed Nonprofit Kft-nél.
125 000 000 Ft
A Szigetvári Kórház képzési programjának megvalósítása hozzájárul a Szigetvári Kórház által a város és kistérségében lakóknak nyújtott magasabb színvonalú ellátáshoz.

TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0011
Foglalkoztatás támogatása a Szigetvári Kórházban
34.994.946 Ft
A Szigetvári Kórházban szakorvosok és szakdolgozók bértámogatása valósult meg. Az elnyert támogatással egy évig tudják a rehabilitáció területén dolgozó szakorvosok bérét támogatni.

TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0009
Szigetvári Kórház infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
223.815.710 Ft
A Szigetvári Kórház fekvõbeteg ellátást kiszolgáló egységek felújítása és eszközökkel felszerelése révén nagymértékben nõ az ellátás biztonsága és a betegek komfortérzete.

EFOP-2.2.18-17-2017-00004
Betegbiztonság és higiénés fejlesztések a Szigetvári Kórházban
Sajtóközlemény
17.894.615 Ft

EFOP-2.2.18-17-2017-00004
Betegbiztonság és higiénés fejlesztések a Szigetvári Kórházban

EFOP-2.2.19-17-2017-00016
Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése
Sajtóközlemény
246.117.981 Ft

EFOP-1.10.3-17-2017-00020
Szakdolgozói és Szakorvosi át- és továbbképzések
Sajtóközlemény
176.047.650 Ft

KEHOP-5.2.11-16-2017-00153
Napelemes rendszer telepítése a Szigetvári Kórház területén
Sajtóközlemény
243.240.735 Ft
EFOP-1.10.2-17-2017-00005
Egészségügyi humánerõforrás-fejlesztés
144.602.546 Ft

VII. Közbeszerzés

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzõdésekrõl Közbeszerzési dokumentumok